Referat af ordinær generalforsamling i Birkelyngens vejlaug lørdag den 21 august 2004

 

 

 

 

Tilstede var beboerne fra følgende parceller: nr. 4, 7,8, 11, 16, 18, 19, 20 samt vores æresmedlem, Helmer

 

Følgende dagsorden var sendt ud til beboerne:

 

Valg af dirigent

             Formandens beretning

             Aflæggelse af regnskab

             Fastlæggelse af kontingent

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer.

Tina, Erik og Henrik er på valg til bestyrelsen, Nelly (fraflyttet) og Birte er på valg som revisorer

Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen: At vi nedsætter et aktivitetsudvalg, der skal planlægge og stå for diverse sociale arrangementer i løbet af året.

Evt.

 

 

Da formanden var forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen  bød næstformanden alle de fremmødte velkommen,  og specielt velkommen til de nye i nr.7 (Charlotte og Torben), derefter fortsatte han til første punkt på dagsordenen.

 

Valg af dirigent.

Jes fra nr. 18 lod sig overtale og takkede for valget, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav derefter ordet til næstformanden.

 

(næst)Formandens beretning.

 

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor følgende emner er blevet behandlet:

 

Bestyrelsen havde modtaget orientering fra kommunen, vedrørende renovation af strandstien, denne renovation er nu færdig og bestod i at der er blevet lagt et ekstra lag grus på.

 

Vores gamle robuste telt er forsvundet, henvendelser til renovationsfirmaet, og beboere i området har ikke kunne kaste lys over hvor det er blevet af, bestyrelsen har derfor besluttet at købe et nyt på 4x8 m. for kr. 2200.

Næstformanden konstaterede at teltet var lyst og lækkert.

 

Der har i årets løb været afholdt fælles loppemarked med Pemavej, der var ikke blevet solgt særlig meget men, det havde været vældig hyggeligt, og det er aftalt at afholde loppemarked igen om 2 år.

 

Der havde været lidt forvirring vedrørende vores fastelavnsarrangement, bestyrelsen havde i et mødereferat givet udtryk for at den ville sørge for afholdelse af arrangementet, men havde ikke levet op til dette, heldigvis havde Marlene og Mogens i nr. 17 sprunget hurtigt til og reddet fastelavnsfesten, Stor tak til dem.

 

Birkelyngens vejlaugs bestyrelse har erkendt teknologiens fremmarch og det betyder at vi  nu er på Internettet. næstformanden gav ordet til Erik fra nr. 4 som har stået for opsætning af hjemmesiden.

Erik fortalte at adressen på hjemmesiden er:  www.birkelyngen.dk

På siden findes informationer vedr. arrangementer, mødereferater, regnskaber, vedtægter og regler desuden er der en liste over bestyrelsen for birkelyngens vejlaug, samt billeder fra diverse events.

Siden bliver lavet på frivillig basis, og derfor er der ikke er nogen garanti for at den er altid er 100% opdateret. Ris og/eller ros er selvfølgelig velkommen.

 

Herefter sluttede (næst)Formandens beretning og vi gik videre til næste punkt.

 

Aflæggelse af regnskab.

Tina havde vanen tro lavet et fint regnskab, regnskabet blev godkendt, men affødte følgende kommentarer:

Linda konstaterede at der var givet en gave i forbindelse med en 90 års fødselsdag, og syntes at det var en god ide hun spurgte derefter om der var nogen regler for hvornår vejlauget gav gaver, de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer måtte indrømme at de ikke helt vidste hvorledes det forholder sig og kommer med et oplæg .

 

Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede at kontingentet blev fastholdt på de nuværende 500 kr. pr. år hvilket blev vedtaget.

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 revisorer.

Dirigenten spurgte om de tilstedeværende der var på valg var interesserede i at genopstille, og efter det sædvanlige spilfægteri uden modkandidater, modtog samtlige genvalg, men da vores ene revisor Nelly var fraflyttet manglede vi stadig en revisor, Charlotte fra nr. 7 spurgte hvad revisorens opgaver var og efter at være orienteret stillede hun op og blev valgt under stor applaus.

 

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog at der oprettes et aktivitetsudvalg til at varetage arrangementer som f.eks. fastelavn, juleklip, m.m.

Det kneb lidt med at få nogle til at melde sig og det blev vedtaget at disse udvalg  kunne nedsættes fra gang til gang af interesserede beboere. Udvalgene skal blot melde sig til bestyrelsen, fortrinsvis formand og kasserer, som derefter kan bevilge penge samt holde styr på hvem der afholder hvilke arrangementer.

 

EVT.

Næstformanden rejste spørgsmålet om hvor vores fine nye telt samt grillen skal opbevares, efter lidt debat  tilbød Henrik at han indtil videre kan have teltet i sin garage. Henrik efterlyser dog en anden ordning, da han også havde det gamle telt liggende og har stået for håndteringen af dette, Henriks velvilje er tidligere blevet sat på prøve ved at nogle lånere bare havde læsset alle delene af, i en bunke foran Henriks have, så han selv måtte slæbe det ind på plads.

 

Næstformanden konstaterede at beplantningen ud for nr. 13 er noget vildtvoksende og spærrer for udsynet på vejen, det blev vedtaget at bestyrelsen sørger for at beplantningen beskæres.

 

Bestyrelsen havde modtaget et brev fra Marlene og Mogens i nr.17 som ikke kunne være tilstede ved generalforsamlingen, de havde fået blod på tanden efter det vellykkede fastelavnsarrangement i år, og ville gerne melde sig til at holde fastelavn igen næste år. Tak for det.

 

Nogle af vejens beboere følte sig generet af for hurtigt kørende biler på vejen, dette medførte en heftig debat. Alle var naturligvis enige om at det er forkasteligt med for hurtigt kørende trafik. Næstformanden foreslog at de generede tager direkte fat i ”fartsynderne”. Dette har allerede været forsøgt uden resultat, derfor blev det vedtaget at bestyrelsen skal tale med de pågældende beboere. Bestyrelsen anbefaler endvidere, at man generelt indskærper overfor sine gæster at hurtig kørsel på Birkelyngen ikke er acceptabelt.

 

Herefter sluttede den fastlagte dagsorden og samtalen tog karakter af hyggesnak.

 

 

 

 

 

 

 

Ref.

ECA

24/8/03