BIRKELYNGENS VEJLAUG

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i BIRKELYNGENS VEJLAUG lørdag den 20. august 2005.

 

 

Tilstede var beboerne fra følgende parceller: Nr. 2A, 13, 15, 19, 18, 4, og 24

 

Følgende dagsorden var sendt ud til beboerne:

 

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Aflæggelse af regnskab

4.                   Fastlæggelse af kontingent

5.                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Janne & Carsten)

6.                   Janne ønsker ikke genvalg p.g.a. fraflytning fra Birkelyngen, og Carsten stiller kun op hvis der ikke er andre, der melder sig

7.                   Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen: Da vejlauget til næste år har 50 års jubilæum, foreslår bestyrelsen, at der etableres et festudvalg til at planlægge og gennemføre nogle festligheder for vejens beboere – og indenfor en økonomisk ramme på kr. 15.000,-

8.                   Evt.

 

 

Formanden bød de få fremmødte velkommen, og gik over til første punkt på dagsordenen.

 

Valg af dirigent

 

Jan fra nr. 15 blev foreslået som dirigent, og takkede efter lidt overtalelse ja og blev valgt. Jan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og kunne gå i gang.

 

Formandens beretning

 

Formanden startede med at byde vejens nye beboere ( nr. 2A og 13 ) velkommen til vejen.

 

Formanden berettede, at der kun havde været et bestyrelsesmøde i år – nemlig den 22. juni,

og af social art et fastelavnsarrangement – igen i år hos Malene og Mogens, hvor der som sædvanlig var godt fremmøde.

 

På det ene bestyrelsesmøde blev der snakket om årets generalforsamling samt om næste års jubilæum.

 

Formanden kunne tillige berette, at vejens kloakledninger var blevet renoveret med mere eller mindre held. Det har nemlig betydet problemer for nogle af vejens beboere, og formanden opfordrede ved lejligheden til at man tog fat i Teknisk Forvaltning, hvis man havde problemer med sin kloak.

 

Formanden fortalte også om vejens hjemmeside – http://www.birkelyngen.dk/. Den er jo blevet til med Eriks store hjælp, og vil nok med tiden blive mere udbygget – hvis Eriks tid og energi rækker.

 

Endvidere blev det – af hensyn til de nye fremmødte – genopfrisket, hvorledes vores regler var omkring vejens fælles telt og grill.

 

Herefter afsluttede formanden beretningen med applaus fra de fremmødte

 

Aflæggelse af regnskab

 

Kassereren præsenterede årets regnskab.

Der blev snakket lidt frem og tilbage  ang. gebyret på vores girokonto, og kassereren lovede at være obs på, om der måske var en billigere måde, det kunne gøres på.

Ellers var der ikke nogle kommentarer til regnskabet, og forsamlingen godkendte regnskabet.

 

 

Fastlæggelse af kontingent

Formanden berettede, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastholdt uden justeringer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 

Snakken gik livligt, og det svirrede i luften med anbefalinger, og enden på det hele blev, at Jan fra nr. 15 blev valgt, og Carsten blev genvalgt – da der ikke var flere, som meldte sig.

 

Indkomne forslag

 

Bestyrelsen har foreslået, at der i forbindelse med jubilæet til næste år, bliver arrangeret en eller anden festligholdelse, og at der bør afsættes en ramme på max. kr. 15.000,- til dette.

Desuden foreslog bestyrelsen, at der blev nedsat en form for festudvalg til at arrangere dette.

 

Det blev godkendt og vedtaget af de fremmødte, at der afsættes en økonomisk ramme på kr. 15.000,- til dækning af omkostningerne i forbindelse med festlighederne, og at bestyrelsen  -  da der ikke blandt de fremmødte var nogle, der havde lyst til at melde sig til festudvalget – arbejder videre med projektet, og vender tilbage, når vi er nået lidt længere frem i kalenderen.

 

Evt.

Sidste punkt på dagsordenen. Igen i år var der ikke nogen, som havde noget under dette punkt.

 

Janne tog dog ordet, og takkede for alle de år hun havde haft som formand i lauget, og ønskede os alle held og lykke fremover.

 

Dirigenten sluttede nu mødet af ved at takke de fremmødte for god ro og orden og snakken gik over til almindelig hyggesnak.

 

 

 

 

 

 

Ref.

cn